Основно училище "Доктор Петър Берон" гр. Ямбол Училищна документация - Обединено училище "Доктор Петър Берон" гр. Ямбол - UNREGISTERED VERSION

Обединено училище "Доктор Петър Берон" гр. Ямбол - UNREGISTERED VERSION

Отиване към съдържанието

Главно меню

Училищна документация

График за провеждане на учебен час по спортни дейности по физическо възпитание и спорт за учебната 2018/2019 г II-ри учебен срок
Правилник за дейността на училището
Мерки за повишаване качеството на образованието
Училищни учебни планове

Организация на учебния ден
Годишен план за дейността на училището
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи 2018/2019 година
Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2018/2019 година
Стратегия за развитието на ОбУ "Д-р Петър Берон", гр.Ямбол за 2018/2019 година
График за провеждане на трети допълнителен час по физическо възпитание и спорт за учебната 2018/2019 г I -ви учебен срок

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи 2016-2017 год.
Стратегия за развитието на ОУ "Д-р Петър Берон", гр. Ямбол за 2016/2017 година
План за изпълнение на дейностите, заложени в стратегията за развитие на училището за учебната 2016/2017 година
Правилник за дейността на ОУ "Д-р Петър Берон", гр. Ямбол
Годишен план с календарен график за дейностите
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден
Учебни планове
Етичен кодекс на работещите с деца
Етичен кодекс на училищната общност

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню